Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2018

anikroku
1919 a3a7
Reposted fromrisky risky vialexxie lexxie

October 22 2018

7301 14e9
anikroku
9038 d090
Reposted fromretro-girl retro-girl

October 21 2018

anikroku
8757 fc76
Reposted fromtfu tfu viafou fou

October 01 2018

anikroku
3150 4baa 500
Reposted fromobliviate obliviate viablackheartgirl blackheartgirl
1885 4251 500

adviceandsupportforyou:

Recovery is possible.

September 30 2018

anikroku
4120 18ab 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
anikroku
Nie jestem w życiu zbyt widowiskowa. Odwracam się i odchodzę. Można mnie zrazić ignorancją, brakiem uwagi, atencji. W niepowodzeniach zamykam się i trudno mnie potem otworzyć, dotrzeć do mnie. Bywa, że wychodzę z domu, gdzieś uciekam, chcę być goniona i przepraszana.
— Magdalena Cielecka /Laura
Reposted fromkarosia karosia viaretro-girl retro-girl
anikroku
4130 7092 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

September 28 2018

anikroku
Zupełnie jakbyśmy poznali się tylko po to, żeby się ze sobą żegnać.
— Daniel Glattauer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
anikroku
2675 3603 500
Reposted fromkotowate kotowate via12czerwca 12czerwca

September 27 2018

anikroku
5896 80ff 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viagabrynia gabrynia
anikroku
anikroku

Wyjedź gdzieś, najlepiej daleko, choćby na weekend.
Dystans geograficzny pozwala nabrać dystansu psychicznego.

August 21 2018

3010 15f0 500
Reposted fromfakinszit fakinszit viacudoku cudoku
anikroku
Ustrzeż mnie, Panie, od mężczyzny, o którym pomyślę,że jest inny.
— K. Grochola
anikroku

– To koniec – powiedział.

– Nie dzwoń do mnie więcej – powiedziała ona.

On uwierzył. Ona nie. 

— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viablackheartgirl blackheartgirl
anikroku
6423 40f6 500
anikroku
anikroku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl